summer haiku – cat in Edo butterflies = chat à Edo papillons

cat in Edo
butterflies in flight –
she’s sound asleep

cat in edo sound asleep

chatte à Edo
papillons en essor –
quel sommeil profond

Richard Vallance