Minoan Linear A, Linear B, Knossos & Mycenae

First  2 haiku in Minoan Linear A, English et français : qareto & dataracedar-tree1qaretoasasumaisekedain a lease fielda shepherdand a cedar treedans un champ loué un bergeret un cèdre2dataraniraikaropaia grove of fig treesfigsin a kylixfiguiers dans un bosquetfiguesdans un kylix© by/ par Richard Vallance JankeSept. 27/ le 27 sept. 2016

View original post