First  2 haiku in Minoan Linear A, English et français : qareto & datara

cedar-tree
1

qareto
asasumaise
keda

in a lease field
a shepherd
and a cedar tree

dans un champ loué 
un berger
et un cèdre

2

datara
nirai
karopai

a grove of fig trees
figs
in a kylix

figuiers dans un bosquet
figues
dans un kylix

© by/ par Richard Vallance Janke
Sept. 27/ le 27 sept. 2016